I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenţiei între România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo, la 6 decembrie 2016

II. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
2. HOTĂRÂRE privind exceptarea unilaterală a unor categorii de străini de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare în România
3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2017
4. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea imobilelor 1242 şi 5075, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administarea Ministerului Justiţiei pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor
5. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administarea Ministerului Sănătăţii
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
8. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.1481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuințe și a Hotătârii Guvernului nr.291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului.

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: aprobarea iniţierii negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul turismului
2. MEMORANDUM cu tema: aprobarea iniţierii demersurilor în vederea identificării de soluţii de finanţare pentru construirea a cinci spitale regionale conform Programului de Guvernare
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Protocolului de cooperare în domeniul educaţiei între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Armenia
4. MEMORANDUM cu tema: Elemente generale d epoziționare a României privind propunerea de Directivă a Parlamentului European șia  Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier.

IV. NOTE
1. NOTĂ privind stadiul etapelor procesului de capitalizare a Companiei Naționale „Poșta Română”.

V. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind vizita în China (RAS Hong Kong), Japonia şi Korea a domnului Harry-Ilan Laufer, Ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat în perioada 16-23 septembrie 2017
2. INFORMARE privind participarea Ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, domnul Harry-Ilan Laufer la şedinţa comună a guvernelor României şi Republicii Bulgaria din data de 03 octombrie 2017
3. INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017-30 octombrie 2017.

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. Puncte de vedere asupra unor propuneri legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară la data de 03 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic (Bp. 341/2017)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată (Bp. 232/2017)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (Bp. 309/2017)
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Bp. 205/2017)
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice(Bp. 503/2015, Plx. 147/2016)
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 168 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Plx. 255/2017)
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 84 lit. c) din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp. 282/2017)
9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind instituirea zilei de 15 mai – Ziua ardelenilor (Bp. 233/2017)
10.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind consacrarea zilei de 15 martie ca sărbătoare a comunității maghiare din România (Bp. 97/2017)
11.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului (Plx. 336/2017).