I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 5 octombrie  2016
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate socială între România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017
3. PROIECT DE LEGE privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere
4. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
5. PROIECT DE LEGE privind piețele de instrumente financiare

II. ORDONANȚE
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unui termen

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor cetăţenilor români afectaţi de explozia de la uzina chimică din Kralupy nad Vltavou, Republica Cehă
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2018
3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 6 noiembrie 2017 şi la Paris la 15 noiembrie 2017, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul -cadru de împrumut F/P 1579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007, precum şi pentru modificarea art.3 din Hotărârea Guvernului nr.163/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007
4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.8 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 decembrie 2017 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2017, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Letonă privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti, la 18 decembrie 2017
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale ”Romtehnica” -S.A, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale
7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Consolidare şi reabilitare pavilion A din cazarma 928 Bucureşti”
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere -S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ”Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române- TAROM ” S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale ”Administraţia Canalelor Navigabile” S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome ”Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
12. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale ”Administraţia Porturilor Maritime”-S.A Constanţa aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
13. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii ”Telecomunicaţii C.F.R”- S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
14. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”-S.A. – Sucursalele Regionale CF Craiova şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
15. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţile din subordine
16. HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Sănătăţii şi darea acestuia în administrarea Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Brăila, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii
17. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin instituţiile subordonate, bunuri cuprinse în anexa 30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
18. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
19. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului de investiţii ”Optimizarea interacţiunii cu mediul de afaceri şi implementarea unor mecanisme avansate de analiză şi schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de eguvernare şi analiză de tip Big Data în cadrul Consiliului Concurenţei”
20. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
21. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Secuieni şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
22. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 precum și a condițiilor de acordare a acestuia
23. HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019
24. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți din imobilul 2985 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului A