I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenţiei între România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului la convenţie, semnate la Bucureşti, la 18 octombrie 2017
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale
3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind eficientizarea activității Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” și pentru modificarea și Completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea unor acte normative privind componenţa unei comisii interdepartamentale şi modalitatea de desfăşurare a activităţii acesteia
3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ”CULTURĂ”
4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Cambodgiei privind cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului, semnat la Sinaia, la 9 iulie 2017
5. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor din domeniul transportului feroviar
8. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1416/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DN 71 Bâldana-Târgovişte-Sinaia, km 0+000-44+130, km 51+041-109+905”
9. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.4 din Hotărârea Guvernului nr. 1213/2010 privind necesarul de efective de poliţie militară pentru paza sediilor instanţelor şi parchetelor militare, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii
10.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeş, Dolj, Prahova, Bacău, Gorj, Călăraşi, Ialomiţa, Suceava, Sibiu, Braşov, Constanţa şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
11.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11-Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge-unităţile de transfuzie-din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane
12.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
13.HOTĂRÂRE privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
14.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative
15.HOTĂRÂRE privind preluarea podului peste râul Arieş, situat pe drumul naţional DN 1, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj, în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale
16.HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public
17.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru S.UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
18.HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Bistriţa” al Judeţului Bistriţa-Năsăud, a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
19.HOTĂRÂRE privind completarea art.5 din Hotărârea Guvernului nr.943/2017 pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” pentru anul 2018
20.HOTĂRÂRE privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești și pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
21.HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei proiectelor strategice de investiții care urmează a fi pregătite și atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză
22.HOTĂRÂRE pentru stabilirea numărului de posturi și a structurii organizatorice a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea raportului negocierii documentelor aferente împrumutului pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii până la apariţia unei catastrofe (CAT-DDO), în valoare de cca. 400 mil. EUR, acordat României de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; aprobarea textelor negociate ale Acordului de împrumut (inclusiv a Scrisorii suplimentare la acesta) şi Scrisorii pentru politici de dezvoltare aferentă împrumutului şi a semnării acestor documente; şi acordarea împuternicirii de semnare a Acordului de împrumut, inclusiv a Scrisorii Suplimentare, Ministerului Finanţelor Publice
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvern a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat ale căror cheltuieli, inclusiv proiectele de investiţii publice prioritare, vor fi prezentate în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021
3. MEMORANDUM cu tema: Notă mandat privind negocierea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România-Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014-2020), în valoare de până la 450 milioane euro
4. MEMORANDUM cu tema: Ocuparea, prin concurs, a unor posturi vacante în cadrul Institutului European din România, în conformitate cu prevederile art. 14, alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierilor Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Austria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate
6. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean Hunedoara în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Hunedoara şi administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara
7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursului pentru numirea în funcția de inspector judiciar, în condițiile prevăzute de art.70 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea unui număr total de 12 posturi de inspector judiciar la Inspecția Judiciară din care 7 posturi la Direcția de inspecție judiciară pentru judecători și 5 posturi de la Direcția de inspecție judiciară pentru procurori

V. NOTE
1. NOTĂ cu privire la îndreptarea unei erori materiale din Programul legislativ pentru anul 2018 (mai-decembrie) și din Lista priorităților legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2018

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 322/2017, Plx. 85/2018)
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) și (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (Bp. 95/2018)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice (Bp. 133/2018)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor (Bp. 530/2017, Plx. 261/2018)
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativă referitor la proiectul de lege privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale care activează pe teritoriul României, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp.661/2017, Plx.287/2018)
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea Poliției Judiciare, Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (Plx. 211/2017, L553/2017)
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 22 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Bp. 93/2018)
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativă de modificare şi completare a punctelor 20), 23) şi 27) ale articolului 2 din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (Bp. 148/2018)
9.  PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativă pentru completarea Legii 265/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (Bp. 121/2018)
10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piață și stimularea creării de noi locuri de muncă (Bp. 301/2017, Plx. 592/2017)
11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Bp. 57/2018)
12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Bp.62/2018)
13. PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Bp.55/2018)
14. PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativă pentru completarea art. 292 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 (Bp. 37/2018)
15. PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativă pentru modificarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (Plx. 158/2018)