I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenţiei între România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului la convenţie, semnate la Bucureşti, la 18 octombrie 2017
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale
3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind eficientizarea activității Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” și pentru modificarea și Completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea unor acte normative privind componenţa unei comisii interdepartamentale şi modalitatea de desfăşurare a activităţii acesteia
3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ”CULTURĂ”
4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Cambodgiei privind cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului, semnat la Sinaia, la 9 iulie 2017
5. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor din domeniul transportului feroviar
8. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1416/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DN 71 Bâldana-Târgovişte-Sinaia, km 0+000-44+130, km 51+041-109+905”
9. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.4 din Hotărârea Guvernului nr. 1213/2010 privind necesarul de efective de poliţie militară pentru paza sediilor instanţelor şi parchetelor militare, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii
10.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeş, Dolj, Prahova, Bacău, Gorj, Călăraşi, Ialomiţa, Suceava, Sibiu, Braşov, Constanţa şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
11.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11-Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge-unităţile de transfuzie-din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane
12.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
13.HOTĂRÂRE privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
14.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative
15.HOTĂRÂRE privind preluarea podului peste râul Arieş, situat pe drumul naţional DN 1, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj, în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale
16.HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public
17.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru S.UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
18.HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Bistriţa” al Judeţului Bistriţa-Năsăud, a unui imobil trecut în propriet