I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene

4. PROIECT DE LEGE privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ 

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru încredinţarea către C.N Unifarm S.A a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice

3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație

4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României

5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al Municipiului București

6. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2018-2019

3. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.40/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2”

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome ”Registrul Auto Român” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

6. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea Companiei Naţionale „Aeroporturi Bucureşti” S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

7. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 80/2008 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor

8. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.244/2015

9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere privind activităţi de cooperare juridică între Guvernul României şi Guvernul Malaysiei, semnat la Putrajaya, Malaysia, la data de 15 decembrie 2017

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

12. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea pentru Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Adjud

13. HOTĂRÂRE privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, în condiţiile legii, şi pentru actualizarea anexei nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa ştiinţifică cu tema ”Egalitatea votului”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia) şi pentru Conferinţa internaţională a Autorităţii Electorale Permanente, desfăşurate în perioada 3-6 mai 2018

15. HOTĂRÂRE privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” pentru anul 2018, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare

16. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

17. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 3 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naţionale

18. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

19. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Vrancea din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului precum şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării lor, în condiţiile legii

20. HOTĂRÂRE pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

21. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 220/2015 pentru aprobarea înființării, pe lângă Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, a unei activități finanțate integral din venituri proprii

22. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda și pentru modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

23. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava și pentru modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

24. HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018

25. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Varianta finală a Raportului asupra îndeplinirii prevederilor Programului de guvernare în anul 2017

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne pentru pregătirea şi exercitarea Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene

3. MEMORANDUM cu tema: Ocuparea unor posturi vacante sau temporar vacante din cadrul Consiliului Concurenţei

4. MEMORANDUM cu tema: Acordul de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de cca. 50 mil. Euro, în vederea sprijinirii proiectului ”Îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre”

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 340/2016, Plx. 427/2016)

2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 77 din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale (Plx.31/2018)

3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Bp. 536/2017)

4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind locuințele, republicată (Bp. 308/2017, Plx.10/2018)

5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – Republicare (Plx. 45/2018)

6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (Plx. 595/2017)

7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 634/2014, Plx. 272/2015)

8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Plx. 446/2017)

9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Plx. 503/2017)

10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind protejarea agriculturii și zootehniei în România”(Bp. 395/2017, Plx.70/2018)

11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal (Bp.298/2017, Plx.604/2017)

12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la  propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (Bp. 438/2017, Plx.64/2018)

13. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru completarea art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 253/2016, Plx. 520/2016)

14. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru reglementarea unor aspecte ale activităţii comerciale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (Bp. 560/2017)

15. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Plx. 569/2017)

16. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 37 şi art. 39 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (Plx. 388/2017)

17. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 321/2017, Plx. 84/2018)

18. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale (Bp.603/2017)

19. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la amendamentul propus de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (E147/2017, L248/2017, Plx.358/2017)

20. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, inițiată de domnul senator PNL Cătălin-Daniel Zamfir împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, precum și la amendamentele transmise de Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților (Plx. 442/2017)