I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor
2. PROIECT DE LEGE privind distribuţia de asigurări
3. PROIECT DE LEGE privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung ”România 2040”
4. PROIECT DE LEGE privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Compania naţională de transporturi aeriene române- TAROM -S.A
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind completarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale
5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a Institutului Eudoxiu Hurmuzachi, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări
6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind parteneriatul public-privat

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa-SHAPE
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 17 mai 2018
3. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului Mausoleul ”Memorialul Eroilor Neamului” aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti, şi modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.873/2017 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ”Cantacuzino”
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii de Administrare Active Feroviare ”S.A.A.F” S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Pasaje inferioare pe Varianta de Ocolire Comarnic la Magistrala CF 300 şi la DN 1”, judeţul Prahova
7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Varianta de Ocolire Buşteni Nord km 1+020-km 3+184”, judeţul Prahova
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2018
9. HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte
10. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, precum şi a altor acte normative în domeniul sănătăţii
11. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Vaslui şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
12. HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru trecerea acestuia din administrarea Ministerului Finanțelor Publice prin Agenția Naţională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Craiovei
13. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei
14. HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului, precum şi pentru modificarea şi actualizarea anexei nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
15. HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă
16. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Sediu Tribunal Teleorman şi Judecătorie Alexandria”, judeţul Teleorman
17. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aparţinând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale-Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Vaslui în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui
18. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Ariniş, judeţul Maramureş
19. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
20. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor de acordare a procentului de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile
21. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
22. HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil
23. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1093/2013 privind declararea de interes public și de importanță națională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum și a candidaturii României pentru  organizarea la București a unor meciuri din cadrul Turneului final
24. HOTĂRÂRE privind plata contribuției României la Fondul voluntar al NATO pentru susținerea Armatei Naționale Afgane (ANA TF)
25. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naționale de Radiocomunicații Navale ”Radionav” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
26. HOTĂRÂRE pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, precum și aplicarea prevederilor Legii nr. 255/2010 în cazul procedurilor de expropiere aflate în curs de desfășurare având ca obiect imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropiere al lucrării de utilitate publică de interes național ”LEA 400 kv Oradea-Beckescsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr în stația 400kv Oradea Sud. Echipamente de telecomunicații și teletransmisii pentru LEA 400 KV Oradea-Beckescsaba”

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea conținutului Programului de convergenţă 2018-2021
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Programului Naţional de Reformă 2018
3. MEMORANDUM cu tema: Reportarea pachetului de certificate de gaze cu efect de seră neachiziţionate în anul 2017 pentru perioada 2021-2030
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cote d`Ivoire cu privire la eliminarea obligativităţii deţinerii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice
5. MEMORANDUM cu tema: Deblocarea a 22 de posturi vacante din cadrul instituţiei Avocatul Poporului din totalul de 37 de posturi vacante (cu încadrarea în creditele bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 2/2018)
6. MEMORANDUM privind mandatarea reprezentanţilor statului în consiliul de administraţie al regiei autonome Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru repartizarea altei cote de profit decât cea stabilită prin Memorandumul Ministerului Finanţelor Publice nr.5990/12.02.2018
7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului privind cooperarea, în domeniul juridic, între Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Regatului Maroc
8. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor/examenelor de recrutare/promovare (funcţii publice de execuţie şi de conducere), în vederea ocupării posturilor vacante/temporar vacante corespunzătoare unor funcţii publice de conducere şi de execuţie/funcţii contractuale de execuţie, din cadrul aparatului propriu al Ministerului Cercetării şi Inovării
9. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Ordinului Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rodos şi de Malta
10. MEMORANDUM cu tema: Acordarea unui ajutor de investiții, exceptat de la obligația notificării, Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța”-S.A, pentru anii 2018-2020

V. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind Proiectul de Lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României, iniţiat de Guvernul României și transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului cu nr. E73/2017 (L181/2017, Plx.574/2017)
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari (Bp. 92/2018)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp. 61/2018)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea art. 16 alin. (3) din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (Plx. 1/2018)
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar (Bp. 569/2017, Plx. 263/2018)
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 295/2017, Plx. 550/2017)
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea art. 42, alin. (4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor (PLx.156/2018, L.174/2018)
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale (Bp. 466/2017, L 540/2017)